BDDK duyurdu: Tasarruf finansman şirketleri yönetmeliğinde değişiklik

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu(BDDK) tarafından yapılan duyuruya göre “Tasarruf Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” Resmi Gazete’de yayımlandı. Yönetmelik değişikliğinin finansman şirketlerinin faaliyetlerini sağlıklı ve risk odaklı bir yaklaşım çerçevesinde sürdürebilmeleri ve uygulamada karşılaşılan sorunların giderilmesi amacıyla yapıldığı belirtildi.

Yönetmelikte yapılan değişiklikler ile ilgili BDDK duyurusu şöyle: 

“Tasarruf finansman sözleşmesi kapsamında müşterilere yapılacak olan tahsisat ödemelerinde gecikmeye mahal verilmemesini teminen ilgili mevzuat hükümleri ve sözleşmede kararlaştırılan şartlar saklı kalmak kaydıyla tahsisat ödemelerinin ne zaman yapılacağına yönelik düzenleme yapılmış ve söz konusu süreye ilişkin olarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kuruluna (Kurul) değişiklik yapma yetkisi verilmiştir.

Müşterilerin hak ve menfaatlerinin korunması amacıyla müşteriye bir defaya mahsus olmak üzere tasarruf finansman sözleşmesinin konusunu değiştirme talebinde bulunma hakkı tanınmıştır.

Yüksek tutarlı sözleşmeler için alt sınır finansman konusuna göre farklılaştırılmak suretiyle artırılmış ve ayrıca Kurul tarafından farklı bir oran öngörülmedikçe bu sınırın her sene yıllık üretici fiyat endeksindeki artış oranı kadar artırılacağı düzenlenmiştir.

Finansman sınırlamalarına ilişkin oran artırılmış ve ihtiyaç hâsıl olması halinde Kurula söz konusu sınırlamaları değiştirme veya bu konuda ilave sınırlamalar getirme ve gerekli gördüğü hallerde bu sınırlamaları şirket bazında artırma ve farklılaştırma yetkisi verilmiştir.

Hisseleri borsada işlem gören tasarruf finansman şirketlerinin pay edinim ve devirlerinde bankalar için uygulanan usul ve esasların kıyasen uygulanacağı düzenlenmiştir.

Risk yönetim faaliyetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesine ilişkin usul ve esasların ilerleyen dönemde Kurul tarafından düzenleneceği hükme bağlanmıştır.

Şirketlerin emin bir şekilde faaliyetlerini sürdürebilmeleri, üstlendikleri risklerin izlenebilmesi ve kontrolünün sağlanabilmesi için risk grubu tanımı yapılmış ve buna ilaveten risk yoğunlaşmasını önlemek amacıyla şirketlerin, risk gruplarına ve kendinin dahil olduğu risk grubu ile mensuplarına sağlayabileceği finansmanlara ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir. Ayrıca, şirketlere, risk grubu ve mensuplara ilişkin yeni getirilen sınırlamalara uyum sağlama konusunda geçiş süreci tanınmıştır.”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x